Using Vim/Neovim for Presentation

Using Vim or Neovim for presentation.

Vim/Neovim Presentation

Overview